Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens 


Make my Date – Beth Vandersloten

Leuvensesteenweg 589

B-3200 Gelrode

EMAIL: beth@makemydate.vanderslotjes.be
GSM: +32 496 84 43 66

Ondernemingsnummer: 0820423723

BTW nummer: BE 0820 423 723


Artikel 1: Algemene bepalingen


De website van Make my Date, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te 3200 Gelrode – Leuvensesteenweg 589, BTW BE 0820 423 723, RPR 0820423723, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Make my Date moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Make my Date aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Deze kosten kunnen variëren naargelang leveradres en/of externe partners die de leveringen doen.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Make my Date niet en is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Make my Date is ook in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons. 


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Make my Date. Make my Date kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

In de ‘Make my Date-shop’ kan je een kant en klare date-box bestellen. Je vindt er twee soorten date-boxen. Je kan kiezen tussen Box my Date en Rent my Date.

Box my Date: hierbij koop je een date-box. Dat betekent dat je alles in het pakket gewoon mag houden. Het gaat hier over zowel verbruiksproducten (denk maar aan hapjes, drankjes, …) als spulletjes die je later nog opnieuw kan gebruiken. De bedoeling is dat je zelf niks moet voorzien om de date vlot te laten verlopen. Is dat om één of andere reden wel nodig, dan zal dit ook bij de omschrijving duidelijk aangeduid worden zodat jullie goed voorbereid aan de date kunnen beginnen.

Rent my Date: hierbij huur je een date-box. Je huurt dus eigenlijk materiaal om van je date een succes te maken. Het materiaal wordt na je date terugbezorgd of opgehaald. Er wordt ook telkens een waarborg gevraagd om eventuele schade of verlies van het materiaal te compenseren. Toch zal je ook in deze box verbruiksmateriaal vinden, aangezien de perfecte date onder andere vraagt om ‘een natje en een droogje’. Je vindt steeds een duidelijk overzicht van wat ik graag terugkrijg, zo is er geen verwarring.

Omdat verbondenheid en connectie belangrijke onderdelen van een ideale date zijn, zit er bij elke date die je bestelt een vragenwaaier om, indien nodig, jullie gesprekken eens op een ander spoor te brengen.  Wie weet, leer je nog iets nieuws over elkaar. Als jullie elkaar nog maar pas kennen en hier een ‘first date’ willen bestellen, duid dit dan zeker aan in het winkelmandje.  Je krijgt dan een aangepaste vragenwaaier.


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen (via Mollie Payments)

  • via bankkaart / bancontact
  • via overschrijving op rekeningnummer BE07734053782566
  • Contant bij levering / afhaling

Make my Date is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Box my Date: hierbij koop je een date-box. Dat betekent dat je alles in het pakket gewoon mag houden. 

Afhalen is gratis en kan op vaste dagen, namelijk dinsdag tussen 17u00 en 19u30 en vrijdag tussen 10u00 en 12u30. Onze eigen leverdienst levert op woensdag tussen 13u00 en 16u00 en zaterdag tussen 10u00 en 12u30 in een straal van 10km rond Gelrode uit. Kosten bedragen dan €4,50. BPOST verzorgt de leveringen buiten die straal van 10km. Kosten bedragen dan €6,00. Levering is afhankelijk van BPOST, maar geschiedt doorgaans de eerste werkdag na verzending. U wordt hier van op de hoogte gehouden.

Rent my Date: hierbij huur je een date-box. Je huurt dus eigenlijk materiaal om van je date een succes te maken. Het materiaal wordt na je date terugbezorgd of opgehaald. 

Afhalen is gratis kan op vaste dagen, namelijk dinsdag tussen 17u00 en 19u30 en vrijdag tussen 10u00 en 12u30. Onze eigen leverdienst levert op woensdag en zaterdag tussen 10u00 en 12u30 in een straal van 10km rond Gelrode uit. Kosten bedragen dan inclusief het ophalen €6,00. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld.

Bij verzending via derden, gaat het risico van verlies of beschadiging over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Make my Date was geboden. 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Make my Date. 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Make my Date te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Make my Date.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst”; 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Make my Date via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.Contactegevens zijn: Make my Date / Leuvensesteenweg 589 / B-3200 Gelrode. Mail: beth@makemydate.vanderslotjes.be

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Make my Date heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Make my Date zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik/verbruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Make my Date alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Make my Date op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Make my Date wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Make my Date geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Make my Date betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Voor de ‘Rent my Date’ huurboxen, geldt ook een herroepingsrecht, echter de termijn is hierbij beperkt tot ten laatste 24u voor levering/afhaling.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Make my Date en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Make my Date zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

Artikel 9: Klantendienst 


De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 496 84 43 66, via e-mail op beth@makemydate.vanderslotjes.be of per post op het volgende adres: Leuvensesteenweg 589 / B-3200 Gelrode. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Make my Date beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 


Onverminderd het voorgaande behoudt Make my Date zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Make my Date, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018. 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor onze eigen  klantendatabase en niet gedeeld worden met derden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Make my Date / Leuvensesteenweg 589 / B-3200 Gelrode. Mail: beth@makemydate.vanderslotjes.be, kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven. 

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten totMake my Date / Leuvensesteenweg 589 / B-3200 Gelrode. Mail: beth@makemydate.vanderslotjes.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy. 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Make my Date om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden 


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Make my Date. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan: 

Make my Date / Leuvensesteenweg 589 / B-3200 Gelrode. 

Mail: beth@makemydate.vanderslotjes.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en):

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.